výrub drevín-oznámenie o začatí správneho konania
 •     Začatie správneho konania (zverejnené 11.03.2021)


 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozekom podľa §22zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoe podanie nedoplnili alebo neopravil
 •     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (zverejnené 08.03.2021)


 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom
 •     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (zverejnené 08.03.2021)


 • Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom
 •     Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov


 • Výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka
 •     Výberové konanie na pozíciu hlavný účtovník/účtovníčka - obec Cabov


 • Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - vznik daňovej povinnosti
 •     Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti - vznik daňovej povinnosti

 •     Tlačová správa – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021)

 •     Alchýmia triedenia komunálneho odpadu - ako triediť odpad

 •     Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2020 - tlačová správa


 • KORONAVÍRUS
  Uvoľňovanie opatrení 2. a 3. fáza presná špecifikácia
 •     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 •     Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (bohoslužby)

 •     Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe
 •     Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov zo dňa 09.03.2020
 •     Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa §48 ods. 4 pism. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
 •     Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového Koronavírusu v SR
 •     Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového Koronavírusu v SR (Cirkev)
 • Oznamujeme rodičom detí navštevujúcich Materskú školu v Cabove, že základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, bude prevádzka materskej školy v Cabove prerušená od pondelka 16.03.2020 do odvolania. Prosíme rodičov, aby v záujme ochrany zdravia detí, boli deti počas voľna v domácom prostredí. Upozorňujeme, že je zakázané zhromažďovať sa v parkoch, na detských ihriskách a ihriskách, multifunkčných ihriskách, zábavných detských centrách, nákupných centrách, zatvorené zostávajú aj kultúrne strediská. Zároveň žiadame všetkých obyvateľov, aby zvážili nutnosť osobnej návštevy na obecnom úrade a využili možnosť vybavenia svojich požiadaviek prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo emailom. Kontakt: tel.057/4880642, email: info@cabov.sk
  Voľby do NR SR 2020

  Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie - doručovanie oznámení o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie: Obecný úrad Cabov, Cabov 126, 094 14, email: info@cabov.sk, Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: info@cabov.sk


 •     Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Voľby do NR SR
 •    Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR

 • _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Obec Cabov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Cabove
 •    Obec Cabov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Cabove ( zverejnené dňa 31.05.2019)   [PDF]


 • OZNAM-Zneškodňovanie odpadových vôd akumulovaných v žumpách

  POVINNOSŤ O VEDENÍ EVIDENCIE A NAHLASOVANÍ ZAPLATENÉHO NÁJOMNÉHO ZA POZEMKY
 •    Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

 • Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  Kontakt - organizačná a technická príprava volieb a ich vykonanie - doručovanie oznámení o delegovaní člena okrskovej volebnej komisie: Obecný úrad Cabov, Cabov 126, 094 14, email: info@cabov.sk


 •     Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený EP

 •    Rozhodnutie o vyhlásení volieb do EP
 • OZNAM Regionálna veterinárna a potravinová správa
 •    Povinnosť registrácie chovu ošípaných

 • VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
 •    Uverejnenie výsledkov volieb starostu obce 2018

 •    Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ 2018

 •    Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

 •    Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu

 •    Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ

 • Adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: info@cabov.sk. Osobne: Cabov 44, budova MŠ, tel.:0907 944 460

  Za zapisovateľku bola menovaná Ing. Tatiana Mardžejová, zamestnanec OcÚ Cabov, kontakt: info@cabov.sk. Osobne: Cabov 44, budova MŠ, tel.:0907 944 460
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zvrejenenie počtu obyvateľov
 •    Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.
 • UPOZORNENIE
 •    UPOZORNENIE - Okresný úrad Vranov nad Topľou , katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti ,ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 • OZNÁMENIE
 •    "Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov".

 • Pamätná doska - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov 11.08.2017
 •    Pamätná doska - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov 11.08.2017

 • Výzva pre vlastníkov a nájomcov pôdy - udržiavanie v nezaburinenom stave
 •    Výzva - udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave

 • Upozornenie na nečestných predajcov elektriny

  Vážení spoluobčania, z okolitých obcí chodia hlásenia, že pri podomovom predaji elektriny bolo oklamaných už niekoľko stoviek ľudí. Upozorňujeme Vás, dajte si veľký pozor. Ak máte akékoľvek pochybnosti, totožnosť predajcov si môžete overiť na bezplatnej Linke bezpečného predaja 0800 123 532.


  Nečestných predajcov elektriny rozoznáte veľmi jednoducho :
  • Prichádzajú bez ohlásenia - Nikdy sa preto nebavte s niekým, kto Vám len tak odrazu príde k dverám predávať elektrinu.
  • Vydávajú sa za odpočtárov - Odpočtári majú odčítať z Vášho elektromera presnú spotrebu elektriny, podľa čoho Vám elektrárne vystavujú ročnú faktúru. Odpočtári neuzatvárajú žiadne zmluvy.
  • Pýtajú si od vás faktúry - Ľudia z elektrární Vaše údaje vedia a faktúry si od Vás žiadať nebudú. Na mieste vás tlačia do podpísania novej zmluvy
  • Ak začujete výmysly, že Východoslovenská energetika (VSE) končí svoju činnosť alebo mení obchodné meno, neverte tomu. Nie je to pravda.

  Oznámenie 01/2021, Tichoňová Adriana, Oznámenie o uložení zásielky, Slovenská pošta
  Dátum vyvesenia: 17.05.2021
  OBEC
  Obec

  OBEC

  Základné informácie, symboly obce, fotogalériu a aj čosi z histórie nájdete hneď v druhej záložke hlavného menu, ktorou OBEC

  SAMOSPRÁVA
  Samospráva

  SAMOSPRÁVA

  Informácie o starostovi, zastupiteľstve, uzneseniach, VZN, činnosti kontrolóra, rozpočte, výročnej správe nájdete v záložke SAMOSPRÁVA

  PRE OBČANOV
  Pre občanov

  PRE OBČANOV

  Ohlasovacie povinnosti, overovanie, všetky informácie ohľadom stavieb, výrub drevín, poplatky a dane nájdete v záložke PRE OBČANOV

  ÚRADNÁ TABUĽA
  Úradná tabuľa

  ÚRADNÁ TABUĽA

  Povinne zverejňované dokumenty, verejné obstarávanie a ostatné informácie nájdete v záložke ÚRADNÁ TABUĽA

  Zaujímavé miesta

  Kataster obce Cabov leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v Podslanskej pahorkatine a Slanských vrchoch rozčlenenej Cabovským potokom. Priamo cez západnú časť katastra obce prechádza Východoslovenská pahorkatina. Z juhovýchodu ohraničuje kataster Trebišovská tabuľa, ktorá pokračuje v smere sever - juh smerom na mesto Sečovce a Trebišov. Západnú časť chotára tvoria strmé, dubmi zalesnené svahy Slanských vrchov. Slanské vrchy je pohorie sopečného pôvodu. Zo severu sú ohraničené Beskydským predhorím, zo západu Košickou kotlinou.