village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Cabov

Obecné zastupiteľstvo v Cabove podľa § 18a ods. 2  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Cabov č. 62-11/2023 zo dňa 8.11.2023:

v y h l a s u j e,

 

 voľbu  hlavného kontrolóra obce Cabov