village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív

Zápisnica -Voľba prezidenta II kolo

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

 

Predseda národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č.1/2024 Voľby prezidenta Slovenskej republiky.

Deň konania volieb určil na sobotu 

23.marca 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb určil na sobotu

6.apríla 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

 

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je:

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatne odsúdený za úmyselný tresný čin, ak odsúdenie bolo zahájené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
  •  

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území SR

https://www.minv.sk/?p24-info11

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia SR

https://www.minv.sk/?p24-info12 

 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 

info@cabov.sk 

 

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR:

 

info@cabov.sk