village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Všeobecne záväzné nariadenia

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
14.12.2023
VZN obce Cabov č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov VZN obce Cabov č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Cabov
Popis VZN obce Cabov č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Cabov
14.12.2023
Dodatok č.1/2023 VZN obce Cabov č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2023
Názov Dodatok č.1/2023 VZN obce Cabov č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Popis Dodatok č.1/2023 VZN obce Cabov č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
29.11.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Cabov
Popis Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Cabov
26.11.2023
N á v r h - DODATOK č.1/2023 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Cabov č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2023
Názov N á v r h - DODATOK č.1/2023 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Cabov č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Popis N á v r h - DODATOK č.1/2023 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Cabov č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Obecné zastupiteľstvo v Cabove na základe § 6 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a podľa § 78 ods.1 písm. c) zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
26.11.2023
Návrh VZN obce Cabov č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 26.11.2023
Názov Návrh VZN obce Cabov č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Cabov
Popis Návrh VZN obce Cabov č.1/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Cabov Obecné zastupiteľstvo obce Cabov na základe originálneho výkonu samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).
15.12.2022
DODATOK č. 1_2022 k VZN č.2_2021 o určení výšky mesačného príspevku
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov DODATOK č. 1_2022 k VZN č.2_2021 o určení výšky mesačného príspevku
Popis DODATOK č. 1_2022 k VZN č.2_2021 o určení výšky mesačného príspevku
15.12.2022
VZN č.3_2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN č.3_2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO
Popis VZN č.3_2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO
29.11.2022
NÁVRH VZN č.3_2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov NÁVRH VZN č.3_2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO
Popis NÁVRH VZN č.3_2022 O MIESTNOM POPLATKU ZA KO A DSO
29.11.2022
NÁVRH DODATOKU č. 1_2022 k VZN č.2_2021 o určení výšky mesačného príspevku na stravovanie
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov NÁVRH DODATOKU č. 1_2022 k VZN č.2_2021 o určení výšky mesačného príspevku na stravovanie
Popis NÁVRH DODATOKU č. 1_2022 k VZN č.2_2021 o určení výšky mesačného príspevku na stravovanie - zmena
12.6.2022
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cabov č. 2/2022 O určení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cabov č. 2/2022 O určení pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce Cabov
Popis [Zverejnené dňa : 31.05.2022]
12.6.2022
N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cabov č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Cabov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cabov č. 1/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Cabov
Popis [Zverejnené dňa : 31.05.2022]
12.6.2022
VZN k č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN k č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
12.6.2022
VZN k č. 1/2021 o pravidlách času predaja
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN k č. 1/2021 o pravidlách času predaja
12.6.2022
Návrh VZN k č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh VZN k č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
12.6.2022
Návrh VZN k č. 1/2021 o pravidlách času predaja
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh VZN k č. 1/2021 o pravidlách času predaja
12.6.2022
VZN k č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN k č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov
12.6.2022
Návrh k VZN k č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh k VZN k č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov
12.6.2022
VZN obce Cabov č.2/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov VZN obce Cabov č.2/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12.6.2022
Návrh VZN obce Cabov č.2/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Návrh VZN obce Cabov č.2/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12.6.2022
Dodatok č. 1 k VZN obce Cabov č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov (vyvesené 14.03.2019)
Detail dokumentu
Dátum 12.6.2022
Názov Dodatok č. 1 k VZN obce Cabov č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Cabov (vyvesené 14.03.2019)