village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

VOĽBY DO NR SR

 

VOĽBY DO NR SR

 

Voľby do Nárdonej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania 
na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

                         

        Voľby do NR SR

 

Informácia pre voliča

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,

ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia,

ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný   (Informácia pre voliča ), alebo

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu  (Hlasovací preukaz)

 Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 

 a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.  ( Voľba poštou )

 

Tlačivá a vzory  - na uvedenom linku               ( Tlačivá a vzory )