village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Základné informácie

Obec Cabov je samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec Cabov je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Riadi sa zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a Ústavou Slovenskej republiky.

Základnou úlohou obce Cabov pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov.

Názov :   Obec Cabov 
Sídlo :  Cabov 126, 094 14  Sečovská Polianka
Identifikačné číslo - IČO :  00332283
Daňové identifikačné číslo :   2020640897
Kód obce :  544108
Kód okresu :  713
Právna forma :  obec (samostatný územný samosprávny celok SR), právnická osoba
OKEČ :  75110 - všeobecná štátna správa
Samosprávny kraj :   Prešovský
Okres :  Vranov nad Topľou
Región :   Horný Zemplín
Počet obyvateľov ku koncu roka 2016 :  401 (k 31.12.2016)
Rozloha :  15,69 km² (1 569 ha)
Nadmorská výška :   248 m n.m.
Prvá písomná zmienka :   1410

Kataster obce Cabov leží v severozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v Podslanskej pahorkatine a Slanských vrchoch rozčlenenej Cabovským potokom. Priamo cez západnú časť katastra obce prechádza Východoslovenská pahorkatina. Z juhovýchodu ohraničuje kataster Trebišovská tabuľa, ktorá pokračuje v smere sever - juh smerom na mesto Sečovce a Trebišov. Západnú časť chotára tvoria strmé, dubmi zalesnené svahy Slanských vrchov. Slanské vrchy je pohorie sopečného pôvodu. Zo severu sú ohraničené Beskydským predhorím, zo západu Košickou kotlinou.