village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Obec na základe zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplení zákona č.276/2001 Z.z.o regulácii v sieťových odvetviach, je povinná na webovom sídle obce zverejniť výsledy rozborov surovej a pitnej vody.