village
village

Oficiálna stránka obce Cabov

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.6.2024
Upozornenie ! Výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO vyhlásenie mimoriadnej situácie OÚ - Prešov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.6.2024
Názov Upozornenie ! Výskyt MEDVEĎA HNEDÉHO vyhlásenie mimoriadnej situácie OÚ - Prešov
Popis Okresný úrad Prešov dáva príkaz č. 6/2024 prednostu okresného úradu na vyhlásenie mimoriadnej situácie § 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. vykonať opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku na znižovania rizík ohrozenia pre vysoký výskyt medveďa.
4.6.2024
Oznámenie o uložení zásielky Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.6.2024
Dátum zvesenia 19.6.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky Adriana Tichoňová
15.5.2024
Obec Cabov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Cabove
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Názov Obec Cabov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Cabove
19.3.2024
Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.3.2024
Dátum zvesenia 18.4.2024
Názov Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu obce
Popis Oznámenie o prerokovaní zadania územného plánu obce
5.2.2024
Územný plán obce Cabov - stanoviská o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.2.2024
Dátum zvesenia 19.2.2024
Názov Územný plán obce Cabov - stanoviská o strategickom dokumente
Popis Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej aj „orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie“, aj „tunajší úrad“) – po doručení oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Cabov“ – v súlade s § 6 ods. 1 a
26.1.2024
Zverejnenie správnych konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.1.2024
Názov Zverejnenie správnych konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Popis Zverejnenie správnych konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
23.10.2023
OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2023
Dátum zvesenia 22.11.2023
Názov OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE CABOV
Popis Obec Cabov v súlade s § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) o z n a m u j e v e r e j n o s t i začatie obstarávania Územného plánu obce Cabov
6.9.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja" https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-zmenu-klimy-presovskeho-samospravneho-kraja
6.9.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Dátum zvesenia 27.9.2023
Názov Správa o hodnotení strategického dokumentu
Popis Správa o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021-2030" https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav
12.6.2023
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Dátum zvesenia 26.6.2023
Názov OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Popis OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja
28.4.2023
Začaté správne konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.4.2023
Dátum zvesenia 5.5.2023
Názov Začaté správne konania
Popis Zverejnenie správnych konaní podľa §82 ods. 7 zákona č. 543/2002
10.3.2023
Rozhodnutie "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Rozhodnutie "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Rozhodnutie OU-VT-OSZP-2023_001389-003 "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
10.3.2023
Verejná vyhláška ""KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.3.2023
Dátum zvesenia 27.3.2023
Názov Verejná vyhláška ""KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Verejná vyhláška - vydané vodoprávne povolenie, zmena stavby pred dokončením - predĺženie termínu ukončenia stavby:"KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
10.2.2023
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Dátum zvesenia 28.2.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
24.1.2023
Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.1.2023
Dátum zvesenia 8.2.2023
Názov Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
Popis Verená vyhláška "KANALIZÁCIA OBCÍ MIKROREGIÓNU STREDNÉHO ZEMPLÍNA, CABOV – KANALIZÁCIA"
17.10.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.10.2022
Dátum zvesenia 16.11.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová Odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874, 093 32 Vranov nad Topľou Zásielku je možné prevziať do 16.11.2022 na Obecnom úrade v Cabove v čase úradných hodín.
26.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.8.2022
Dátum zvesenia 25.9.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová Odosielateľ: Okresný súd Vranov nad Topľou, M.R.Štefánika 874, 093 32 Vranov nad Topľou Zásielku je možné prevziať do 25.09.2022 na Obecnom úrade v Cabove v čase úradných hodín.
1.8.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.8.2022
Dátum zvesenia 18.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Slovenská pošta Sečovská Polianka
25.7.2022
Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.7.2022
Dátum zvesenia 24.8.2022
Názov Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová
Popis Oznámenie o uložení zásielky_Adriana Tichoňová - Všeobecná zdravotná poisťovňa
15.7.2022
Regionálny územná systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.7.2022
Dátum zvesenia 15.8.2022
Názov Regionálny územná systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou
Popis Vážení občania, Okresný úrad Vranov nad Topľou oznamuje formou verejnej vyhlášky prerokovanie doplneného a opraveného dokumentu ochrany prírody a krajiny “Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou"