Zmluvy

 • ID:007/2022
 • NÁZOV: Zmluva o dielo podľa §536 a násl.Obchodného zákonníka BOZP a PO
 • ZMLUVNÁ STRANA: Jozef Hreha 094 21 Nižný Hrabovec 77
 • PRÍLOHA      Zmluva o dielo podľa §536 a násl.Obchodného zákonníka BOZP a PO    
 • [Zverejnené dňa : 27.06.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ID:006/2022
 • NÁZOV: Zmluva-Obec Cabov, Zmluva o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník
 • ZMLUVNÁ STRANA: Dobraobec s.r.o.,Švermova 1085/40, Sobrance 073 01
 • PRÍLOHA      Zmluva-Obec Cabov o zhotovení a prenájme internetovej stránky v zmysle v zmysle ust.§269 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník    
 • [Zverejnené dňa : 31.05.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ID:005/2022
 • NÁZOV: KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 • ZMLUVNÁ STRANA: Marta Šalátová, Cabov 64,094 14
 • ZMLUVNÁ STRANA: Ľudmila Škvareková, Zámutov 692,094 15
 • PRÍLOHA      KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka    
 • [Zverejnené dňa : 25.05.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ID:004/2022
 • NÁZOV: KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
 • ZMLUVNÁ STRANA: Blanka Ševčíková, rodné priezvisko Anderlová Cabov 27,094 14
 • PRÍLOHA      KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka    
 • [Zverejnené dňa : 23.05.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ID:003/2022
 • NÁZOV: ZMLUVA č.1422 495
 • ZMLUVNÁ STRANA: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
 • PRÍLOHA      Zmluva č.1422 495 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR“    
 • [Zverejnené dňa : 06.05.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ID:002/2022
 • NÁZOV: ZMLUVA O DIELO
 • ZMLUVNÁ STRANA: MEFIX s.r.o., Cabov 62, 094 14 Cabov
 • PRÍLOHA      Zmluva o dielo č. 4/2022 - „Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Cabov Zmena stavby pred dokončením“    
 • [Zverejnené dňa : 25.04.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ID:001/2022
 • NÁZOV: DOHODA
 • ZMLUVNÁ STRANA: UPSVaR,Námestie Slobody 5,093 01 Vranov nad Topľou
 • PRÍLOHA      DOHODA 22/40/054/115 §54 NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby    
 • [Zverejnené dňa : 25.04.2022][PDF]
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 097.     ZMLUVA č.1421 654 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR     [Zverejnené dňa : 19.05.2021][PDF]
 • 096.     Príloha č.2 k zmluve FURA
 • 095.     Dodatok k zmluve č.2 Fura
 • 094.     Dodatok k zmluve č.1 Fura
 • 093.     Dodatok k zmluve c.1802/19E-BN-NH     [Zverejnené dňa : 26.03.2021][PDF]

 • 092.     KÚPNA ZMLUVA č. 132021 uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená medzi obcou Cabov a CHETRA SK, s.r.o.     [Zverejnené dňa : 23.03.2021][PDF]

 • 091.     Zmluva SOBD     [PDF]

 • 090.     Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. Uzavretá medzi RAMEKO, s.r.o. a obcou Cabov     [PDF]

 • 089.     Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia     [PDF]

 • 088.      Dodatok č. 12 K Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu zo dňa 17.02.2003 v znení dodatku č.1 až č. 11     [PDF]

 • 087.      Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny    [Zverejnené dňa : 05.10.2020] [PDF]

 • 086.      Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny, VSE, a.s.    [Zverejnené dňa : 05.10.2020] [PDF]

 • 085.      Zmluva o poskytovaní verejej elektronickej komunikačnej služby spoločnosti DELTA ONLINE, s.r.o    [Zverejnené dňa : 01.09.2020] [PDF]

 • 084.     KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi obcou Cabou a Mgr. Michalom Würllom    [Zverejnené dňa : 02.09.2020] [PDF]
 • 083.     Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi    [Zverejnené dňa : 27.08.2020] [PDF]

 • 082.     Zmluva o poskytovanie zlužieb v oblasti triedeného zberu    [Zverejnené dňa : 05.06.2020] [PDF]

 • 081.     Kúpna zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Michalom Orosim    [Zverejnené dňa : 05.06.2020] [PDF]
 • 080.     Zmluva o združenej dodávke plynu - INNOGY    [Zverejnené dňa : 08.04.2020] [PDF]
 • 079.     Zmluva obežnom účte PRIMA BANKA    [Zverejnené dňa : 08.04.2020] [PDF]
 • 078.     Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA    [Zverejnené dňa : 08.04.2020] [PDF]
 • 077.      ZMLUVA o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka    [Zverejnené dňa : 26.03.2020] [PDF]
 • 076.     Príloha č.1 ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru    [Zverejnené dňa : 13.11.2019] [PDF]
 • 075.     ZMLUVA O DIELO č. 011120119 Obecný úrad Cabov - stavebné úpravy interiéru    [Zverejnené dňa : 13.11.2019] [PDF]
 • 074.     ZMLUVA O DIELO č. 12/2019 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - "Oprava podlahy Kultúrneho domu"    [Zverejnené dňa : 30.08.2019] [PDF]
 • 073.      Zmluva o poskytnutí dotácie z PSK č. 577/2019/ok    [Zverejnené dňa : 01.07.2019] [PDF]
 • 072.      Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmylse §51 Občianského zákonnka    [Zverejnené dňa : 02.05.2019] [PDF]
 • 071.      Zmluva o zabezpečení kompletného servisu v oblasti odberu a analýz vzoriek surovej, upravenej vody a vody distribuovanej v rozvodnej sieti    [Zverejnené dňa : 14.03.2019] [PDF]
 • 070.      Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže    [Zverejnené dňa : 19.02.2019] [PDF]
 • 069.      Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov    [Zverejnené dňa : 14.02.2019] [PDF]
 • 068.      Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Slavomírom Dudašom s manželkou Ľudmilou Dudášovou   [Zverejnené dňa : 20.12.2018] [PDF]
 • 067.      Zmluva o dielo č. 2018-06 - "Výmena kotla a radiátorov v kultúrnom dome"    [Zverejnené dňa : 28.08.2018] [PDF]
 • 066.      Zmluva o dielo č. 09/2018 - "Oprava povrchov stien v Obecnom úrade a Kutlúrnom dome Cabov"    [Zverejnené dňa : 27.08.2018] [PDF]
 • 065.      Zmluva č. 626/2018/OK o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja"    [Zverejnené dňa : 17.08.2018] [PDF]
 • 064.      Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.3)"    [Zverejnené dňa : 13.08.2018] [PDF]
 • 064.      Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"    [Zverejnené dňa : 13.08.2018] [PDF]
 • 064.      Dodatok k zmluve č.9918715535 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"    [Zverejnené dňa : 13.08.2018] [PDF]
 • 063.      Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.2)"    [Zverejnené dňa : 13.08.2018] [PDF]
 • 063.      Dodatok k zmluve č.9918715312 o poskytovaní verejných služieb (str.1)"    [Zverejnené dňa : 13.08.2018] [PDF]
 • 062.      Zmluva o dielo č.02072018 - "Materská škola - Elektroinštalácia"    [Zverejnené dňa : 31.07.2018] [PDF]
 • 061.      Zmluva o dielo č.01072018 - "Obecný úrad a KD - Elektroinštalácia"    [Zverejnené dňa : 31.07.2018] [PDF]
 • 060.      Zmluva o spracúvaní osobných údajov    [Zverejnené dňa : 13.07.2018] [PDF]
 • 059.      Zmluva o poskytovaní služby zodpovednej osoby    [Zverejnené dňa : 24.05.2018] [PDF]
 • 058.      Zmluva o dielo 18/05/01 - "Oprava strechy - odstránenie havarijného stavu strechy"    [Zverejnené dňa : 18.05.2018] [PDF]
 • 057.      Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združenného nakladania s odpadmi z obalov    [Zverejnené dňa : 10.04.2018] [PDF]
 • 056.      Zámenná zmluva uzatvorená medzi obcou Cabov a Jánom Velikým    [Zverejnené dňa : 10.04.2018] [PDF]
 • 055.      Zmluva o poskytnutí finančných prostredkov - rodina Hrunená   [Zverejnené dňa : 27.02.2018] [PDF]
 • 054.      Zmluva o bezplatnom užívaní nebytových priestorov   [Zverejnené dňa : 12.02.2018] [PDF]
 • 053.      Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Mesto Vranov n.T.)   [Zverejnené dňa : 11.01.2018] [PDF]
 • 052.      Zmluva o dielo BOZP Cabov   [Zverejnené dňa : 09.01.2018] [PDF]
 • 051.      Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cabov   [Zverejnené dňa : 28.12.2017] [PDF]
 • 050.      Dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy   [Zverejnené dňa : 18.12.2017] [PDF]
 • 049.      Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže (Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov)   [Zverejnené dňa : 18.12.2017] [PDF]
 • 048.      Zmluva o o dielo 1/2017   [Zverejnené dňa : 28.11.2017] [PDF]
 • 047.      Zmluva o prevádzkovaní infraštrukurálneho majetku obce   [Zverejnené dňa : 29.9.2017] [PDF]