Ostatné


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 •    Voľby do orgánov samosprávy obcí
 •    Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 • Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
 •    R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 • Oznámenie o doručení zásielky_Adriana Tichoňová (zverejnené 29.04.2022)
 •    Oznámenie o doručení zásielky_Adriana Tichoňová

 • Oznámenie o doručení zásielky_Adriana Tichoňová (zverejnené 29.04.2022)
 •    Oznámenie o doručení zásielky_Adriana Tichoňová

 • Zámer obce Cabov predať pozemok vo vlastníctve obce (zverejnené 21.04.2022)
 •    Zámer obce Cabov predať pozemok vo vlastníctve obce

 • Oznámenie o doručení zásielky_Adriana Tichoňová (zverejnené 14.04.2022)
 •    Oznámenie o doručení zásielky_Adriana Tichoňová

 • Výrub drevín, začatie správneho konania (zverejnené 17.03.2022)
 •    Výrub drevín, začatie správneho konania

 • Výrub drevín, začatie správneho konania (zverejnené 20.10.2021)
 •    Výrub drevín, začatie správneho konania

 • Projekt: "Zariadenie kuchyne kultúrneho domu" Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
 •    Mikroprogram 2.2 KULTÚRA

 • VSD Oznámenie verejnou vyhláškou_Oznámenie o príprave realizácie stavby Cabov - úprava vedenia NN a DP
  Dátum vyvesenia: 11.05.2021
 •    Oznámenie verejnou vyhláškou
 •    IP10829 Cabov-úprava vedenia NN a DP vV1
 •    IP10829 Cabov-úprava vedenia NN a DP vV2
 • Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov 2020

  Obec Cabov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je 35,47 %.

 •    Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec CABOV

 • Oznámenia o zrušení trvalého pobytu
  Dátum vyvesenia: 21.12.2020
 •     Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

 • Vybavenie petície - zverejnenie v zmysle § 5 ods. 7 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  Dátum vyvesenia: 25.11.2020
 •     Vybavenie petície - zverejnenie v zmysle § 5 ods. 7 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

 • Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050" (Okresný úrad Košice)"
  Dátum vyvesenia: 08.10.2020 Dátum zvesenia: 24.10.2020 Do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Cabove - (je možné robiť odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie)
 •     Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050" (Okresný úrad Košice)"

 • Zámer obce Cabov predať pozemok vo vlastníctve obce (zverejnené 15.07.2020)
 •     Zámer obce Cabov predať pozemok vo vlastníctve obce

 • Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja -záverečné stanovisko" (Okresný úrad Košice)"
  Dátum vyvesenia: 23.6.2020 Dátum zvesenia: 10.7.2020 Do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Cabove - (je možné robiť odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie)
 •     "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja -záverečné stanovisko"

 • Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027"
  Dátum vyvesenia: 19.6.2020 Dátum zvesenia: 6.7.2020 Do oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Cabove - (je možné robiť odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie)
 •     Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Prešovského kraja na roky 2021-2027

 • Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou verejnou vyhláškou
  Dátum vyvesenia: 25.5.2020 Dátum zvesenia: 25.6.2020
 •     Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu RÚSES
 •     Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
 •     Príloha č. 1 Súčasná krajinná štruktúra
 •     Príloha č. 2 Priemet pozitívnych prvkov a javov
 •     Príloha č. 3 Priemet negatívnych prvkov a javov
 •     Príloha č. 4 Environmentálne problémy
 •     Príloha č. 5 Návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení

 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 •     Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 • Výrub drevín, začatie správneho konania (zverejnené 30.03.2020)
 •     Výrub drevín, začatie správneho konania

 • Zámer obce Cabov predať pozemok vo vlastníctve obce (zverejnené 25.03.2020)
 •     Zámer obce Cabov predať pozemok vo vlastníctve obce

 • Ako sme volili do NR SR dňa 29.02.2020 za obec Cabov (zverejnené 02.03.2020)
 •    Výsledok volieb do NR SR okrsok č. 1 za obec Cabov
 • Vyvesené: 02.03.2020 Dátum zvesenia: 18.03.2020
  Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov 2019

  Obec Cabov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 je 26,12 %.

 •    Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec CABOV

 • Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná 2019 (ÚRSO) (zverejnené 24.02.2020)
 •    Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - pitná 2019

 • Správa o hodnotení strategického dokumentu: Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja (zverejnené 7.02.2020)
 •     Správa o hodnotení strategického dokumentu: Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja
 • Informácia pre verejnosť: Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 27.02.2020 na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 041 26 Košice This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel,: 055 / 6001 225 Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. .


  Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (zverejnené 20.12.2019)
 •    Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

 • Trvalé označenie psov - čipovanie (zverejnené 30.10.2019)
 •    Trvalé označenie psov - čipovanie

 • Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja (zverejnené 17.07.2019)
 •    Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja

 • Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

  Obec Cabov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je 22,12 %.

 •    Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec CABOV
 •    Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
 •    Výsledok kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry na anonymnú žiadosť o vykonanie kontroly.
 •    Záverečné stanovisko "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020"
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zvrejenenie počtu obyvateľov
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
 •    Informačná povinnosť - Ochrana osobných údajov
 •    UPOZORNENIE - Okresný úrad Vranov nad Topľou , katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti ,ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 •    "Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov".
 •    "Program rozvoja obce Cabov na roky 2015-2022".
 •    Výsledky volieb do PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA v obci Cabov
 •    "Program rozvoja obce Cabov na roky 2015-2022 - Rozhodnutie".
 •    "Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce".
 •    "Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja".
 •    "Program rozvoja obce Cabov na roky 2015-2022".
 •    Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka - Voľby do orgánov samsprávnych krajov 2017.
 •    Výrub drevín, začatie správneho konania.
 •    Pamätná doska - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov 11.08.2017
 •    Výzva - udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave
 •    Stanovisko RUVZ k vnútornému prostrediu budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Cabov
 •    Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
 •    Oznámenie PSK o verejnom prerokovaní
 •    Voľba hlavného kontrolóra