Ostatné


Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť ! (zverejnené 13.02.2020)
 •    Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť !

 • Správa o hodnotení strategického dokumentu: Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja (zverejnené 7.02.2020)
 •     Správa o hodnotení strategického dokumentu: Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja
 • Informácia pre verejnosť: Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 27.02.2020 na adresu: Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 041 26 Košice This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel,: 055 / 6001 225 Správa o hodnotení strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja a návrh strategického dokumentu na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/. Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. .


  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Sabol(zverejnené 03.02.2020)
 •    Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Jozef Sabol

 • Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom (zverejnené 20.12.2019)
 •    Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

 • Trvalé označenie psov - čipovanie (zverejnené 30.10.2019)
 •    Trvalé označenie psov - čipovanie

 • Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja (zverejnené 17.07.2019)
 •    Plán udržateľnosti mobility Košického samosprávneho kraja

 • Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov

  Obec Cabov v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je 22,12 %.

 •    Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obec CABOV
 •    Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom
 •    Výsledok kontroly Pôdohospodárskej platobnej agentúry na anonymnú žiadosť o vykonanie kontroly.
 •    Záverečné stanovisko "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020"
 •    OZNAM ZÁKLADNEJ ŠKOLY SEČOVSKÁ POLIANKA
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018 - zvrejenenie počtu obyvateľov
 •    VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
 •    Informačná povinnosť - Ochrana osobných údajov
 •    OZNAM - ZBER ELEKTROODPADU!!!
 •    UPOZORNENIE - Okresný úrad Vranov nad Topľou , katastrálny odbor upozorňuje na niektoré povinnosti ,ale aj na následky nedodržiavania zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
 •    "Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov".
 •    "Program rozvoja obce Cabov na roky 2015-2022".
 •    Výsledky volieb do PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA v obci Cabov
 •    "Program rozvoja obce Cabov na roky 2015-2022 - Rozhodnutie".
 •    "Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce".
 •    "Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja".
 •    "Program rozvoja obce Cabov na roky 2015-2022".
 •    Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka - Voľby do orgánov samsprávnych krajov 2017.
 •    Výrub drevín, začatie správneho konania.
 •    Pamätná doska - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Cabov 11.08.2017
 •    Informácia pre voličov
 •    Výzva - udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave
 •    Stanovisko RUVZ k vnútornému prostrediu budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Cabov
 •    Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
 •    Oznámenie PSK o verejnom prerokovaní
 •    Voľba hlavného kontrolóra