Výrub drevín


Vlastník (správca, nájomca) pozemku, v prípade, že chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obecný úrad. súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka pozemku, ak žiadateľom nie je vlastník.


Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, t.j. od 1. októbra do 31. marca.


Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie :

 • zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,
 • narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje :
 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

V zmysle zákona obec vydáva súhlas na výrub dreviny. K vydaniu súhlasu na výrub dreviny je potrebné predložiť Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.


Potrebné doklady :

 • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 • kópia katastrálnej mapy parcely, na ktorej drevina rastie
 • list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci vzťah k pozemku

Správny poplatok :
 • fyzické osoby 10 €
 • právnické osoby 100 €