Daň za psa


Obec Cabov vyberá daň za psa na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 4/2015 o miestnej dani za psa účinné od 01. 01. 2016.


Sadzba dane je určená za jedného psa a kalendárny rok na 4 €.


Vznik daňovej povinnosti : Každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá nadobudla psa, resp. drží psa na území obce vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov.


Daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani za psa, prípadne nastane zmena v priznaní, ktoré už bolo podané, je povinný podať :

  • čiastkové priznanie k dani za psa - ak už doteraz bol daňovníkom dane z nehnuteľnosti alebo dane za psa
  • priznanie k dani za psa - ak doteraz nebol daňovníkom podľa predchádzajúceho odseku

Zánik daňovej povinnosti : Ak daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Tlačivá k dani z nehnuteľností :